Darmowa dostawa powyżej 499 zł
do kasy suma: 0,00 zł
Produkt dnia
Ściereczka do czyszczenia biżuterii Connoisseurs
Ściereczka do czyszczenia biżuterii Connoisseurs

33,21 zł

27,00 zł

szt.
Sól do kąpieli z ekstraktem z borowiny oraz bursztynu 400g
Sól do kąpieli z ekstraktem z borowiny oraz bursztynu 400g

14,39 zł

11,70 zł

Guma silikonowa turkusowa TEKNOSIL
Guma silikonowa turkusowa TEKNOSIL

123,00 zł

100,00 zł

kg
Guma silikonowa czerwona TEKNOSIL
Guma silikonowa czerwona TEKNOSIL

73,80 zł

60,00 zł

kg
Naturalny olejek bursztynowy 15 ml
Naturalny olejek bursztynowy 15 ml

24,60 zł

20,00 zł

szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Granit z 01.10.2016

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu, Klientem jest zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument

2. Przedsiębiorca – w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego - przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2014.121 j.tJze zm.);

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Granit;

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.granit-aj.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

a) S&A S.A. prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów biżuterii. Zdjęcia oferowanych wyrobów jubilerskich są autorstwa S&A S. A., staramy się, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów.

b) Towary mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000351730, NIP: 586-211-61-86, REGON 192993503, a Klientem lub Przedsiębiorcą, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.granit-aj.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.granit-aj.pl, prowadzony jest przez S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000351730, NIP: 586-211-61-86, REGON 192993503.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient co najmniej jednego następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

b) przeglądarka internetowa Firefox w wersji 42 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

c) przeglądarka internetowa Chrome w wersji 47.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

d) przeglądarka internetowa Opera w wersji 32 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, oraz

e) minimalna rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 480 px szerokości

f) nie spełnienie jednego z powyższych wymagań nie wyklucza poprawnego działania serwisu na urządzeniu, z którego korzysta Klient

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000351730, NIP: 586-211-61-86, REGON 192993503 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
www.granit-aj.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 S&A S.A. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez S&A S.A. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię S&A S.A.

3.2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody S&A S.A..

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla S&A S.A.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.granit-aj.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź zamówienie" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przewidywanego czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdź zamówienie".

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000351730, NIP: 586-211-61-86, REGON 192993503 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient lub Przedsiębiorca otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr [...]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów, których wybór możliwy jest podczas zakładania konta (natomiast w sprawie wysyłki do innych krajów prosimy o kontakt pod adresem kontakt@granit-aj.pl) i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własnym. Koszty dostawy można poznać na stronie "Koszty transportu". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów dostawy.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

98 1160 2202 0000 0002 9150 7223

b) Za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper obsługiwanej przez BlueMedia S.A,

c) Za pomocą karty płatniczej:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

VII. Prawo odstąpienia od umowy dla Klientów będących Konsumentami

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będącej rzeczą ruchomą), termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Proszę odesłać na adres Granit Artykuły Jubilerskie, ul. Grunwaldzka 270, 80-314, Gdańsk, z dopiskiem "Zwrot Granit-aj.pl" lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


VIII. Prawo odstąpienia od umowy dla Przedsiębiorców

Dla umów sprzedaży zawieranych między S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia, a Przedsiębiorcą prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Granit Artykuły Jubilerskie, ul. Grunwaldzka 270, 80-314, Gdańsk lub adres poczty elektronicznej kontakt@granit-aj.pl. S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia, mailowo pod adres kontakt@granit-aj.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub firmę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę S&A S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 81-035 Gdynia.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl